Xem hình ảnh.

Thăm cư dân Carillon 1.

 

Thăm cư dân Carillon 3.

Đại diện công ty TTC Land Management thăm cư dân Jamona City (Khu thấp tầng).

P. QLTH