Hoàn thiện-Nhà Lô E Từ nhà E17-E20

Thi công tầng 1 nhà Lô I.

Thi công cốp pha,thép dầm sàn tầng mái nhà Lô E.

Thi công cột sàn tầng 2 nhà Lô E.

Thi công đào đất lô H.

Thi công ép cọc đại trà lô G.

Thi công ép cọc lô A.

Thi công hoàn thiện Nhà Lô K.

Thi công mặt ngoài nhà lô L.

Thi công thép,cốp pha dầm sàn tầng 1 nhà Lô F.

Thi công xây tường tầng 1 nhà Lô E.

Triển khai thi công lợp mái ngói nhà lô D.

Triển khai thi công mặt ngoài lô D.